Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Personal Bikewear b.v.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Opdrachtgever c.q. cliënt: degene die met Personal Bikewear in een (pre-) contractuele verhouding staat.
1.2 Daar waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door Personal Bikewear te leveren zaken als door hem te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
1.3 Daar waarin deze algemene voorwaarde, of tussen Personal Bikewear en cliënt gesloten overeenkomst,wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding, dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen Personal Bikewear en cliënt deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor(nadere danwel aanvullende) overeenkomsten tussen Pressision en cliënt, waarbij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.


Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn voor Personal Bikewear vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Personal Bikewear het recht het aanbod binnen 2 dagen na ontvangst te herroepen.
3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Personal Bikewear verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Pressision niet.


Artikel 4 Prijzen
4.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in euro’s en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
4.2 Personal Bikewear heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.


Artikel 5 Levering van bedrukte/geprinte goederen
5.1 In geval Personal Bikewear opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
5.2 Personal Bikewear is uitsluitend gehouden vooraf een proefdruk ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht Personal Bikewear zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen na verzending schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
5.3 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.


Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling
6.1 Personal Bikewear is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
6.2 Personal Bikewear zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Personal Bikewear, diens producten en/of diensten.
6.3 In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al dan niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliënt – in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen – een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.


Artikel 7 Leveringen en levertijd 7.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Personal Bikewear derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
7.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
De dag van ontvangst door Personal Bikewear van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zakelijke bescheiden,gegevens,vergunningen en dergelijke.
De dag van ontvangst door Personal Bikewear van hetgeen volgens overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
7.3 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Personal Bikewear gerechtigd de levering op te schorten, danwel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
7.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Personal Bikewear onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,burgeroorlog, oproer,werkstaking,werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Personal Bikewear of van zijn leveranciers.
7.5 Personal Bikewear behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
7.6 Het in gedeelten zenden van goederen door Pressision is, na goed overleg vooraf , toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk factureerbaar is.
7.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gesteld, door Personal Bikewear opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek,magazijn of andere opslagplaatsen, exclusief omzetbelasting, importverplichting en/of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van de lading en lossing, transport en verzekering.
7.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden, in welk geval de zaken worden geacht door Personal Bikewear te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
7.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
7.10 Indien Pressision aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan Personal Bikewear.
7.11 Indien Pressision een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding, de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster afwijken.


Artikel 8 Reclames
8.1 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 48 uur na levering der zaken te geschieden, bij een overschrijding waarvan Personal Bikewear niet tot enige denkbare vorm van schadevergoeding gehouden is.
8.2 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 48 uur na constatering te geschieden tot ultimo 3 maanden na levering der goederen, welke termijn als vervaldatum te gelden heeft.
8.3 Reclames ter zake van de hoogte van de door Personal Bikewear verzonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaldatum te gelden heeft.
8.4 Voor de door Pressision geleverde, doch door hem van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Personal Bikewear garantie heeft gegeven.
8.5 Door Personal Bikewear als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsplicht.
8.6 Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Personal Bikewear, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Personal Bikewear behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan haar cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs van al deze goederen geheel is voldaan. 9.2 Indien Personal Bikewear in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van Personal Bikewear geheel heeft voldaan. 9.3 De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die Personal Bikewear jegens cliënt mocht verkrijgen. 9.4 Zolang de eigendom van de geleverde goederen nier op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van normale bedrijfsuitoefening waarbij cliënt zich verplicht om, in geval van verkoop op krediet, van afnemer een eigendoms-voorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
9.5 Cliënt verbindt zich vorderingen, die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, niet aan derden te cederen, te verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van normale bedrijfsuitoefening waarbij cliënt zich verplicht om, in geval van verkoop op krediet, van afnemer een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.
9.6 Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Personal Bikewear tekortschiet, of Personal Bikewear goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Pressision gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.


Artikel 10 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Personal Bikewear netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. 10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, strekken alle betalingen, hoe ook gedaan, van cliënt de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en tenslotte in mindering op de hoofdsom van onbetaald gelaten facturen.
10.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
10.4 Personal Bikewear is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan naar zijn oordeel voldoende vooruitbetaald of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt verlangen, waarbij Personal Bikewear gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Personal Bikewear vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet uitvoeren van de overeenkomst.
10.5 Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Personal Bikewear zonder enige ingebrekestelling het recht om hem vanaf vervaldatum op de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven op de wettelijke rente,met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.
10.6 Alle door Personal Bikewear te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 68,00 zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
- Over de eerste € 950,00 15%
- Over het meerdere tot € 5900,00 10%
- Over het meerdere tot € 14520,00 8%
- Over het meerdere tot € 58991,00 5%
- Over het meerdere boven € 58991,00 3%
10.7 Indien cliënt in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Personal Bikewear op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens grote schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Personal Bikewear, is Personal Bikewear niet aansprakelijk voor kosten, schade of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Pressision danwel van personen door Pressision tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
11.2 Iedere aansprakelijkheid van Personal Bikewear voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 Ontwerpen, modellen etc.
12.1 Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap en dergelijke die door Personal Bikewear worden gehanteerd blijven, ook indienzij aan cliënt ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Pressision en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pressision voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Pressision en cliënt gebruikt worden.
12.2 Cliënt vrijwaart Personal Bikewear voor aanspraken van derden, ter zake van de in het voorafgaande lid genoemde goederen, afkomstig cliënt , betreffende intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 13 Geschillen/toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Met inachtneming van het artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Almelo.
13.3 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum. © Copyright - Personal Bikewear - voorwaarden